Privacy Statement


Baas B.V. hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens, zodat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Baas B.V. houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Onze opdrachtgevers zijn primair verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onze opdrachtgevers.

Wat is een persoonsgegeven en Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Een persoonsgegeven is informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Baas B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgevers en om u hierbij van dienst te zijn. Hieronder treft u een overzicht aan van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld op onze website, in correspondentie en telefonisch;
  • Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).

Naast de bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • BSN-nummers van medewerkers van onze onderaannemers/leveranciers

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Doelen van verwerking van persoonsgegevens. Baas B.V. verzamelt en bewerkt persoonsgegevens en eventuele andere gegevens van klanten van haar opdrachtgevers, haar onderaannemers dan wel toeleveranciers en particulieren die betrokken zijn geraakt bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Baas B.V. verwerkt deze gegevens op basis van de grondslagen zoals opgenomen in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij verzamelt en bewerkt deze persoonsgegevens en eventuele andere gegevens ten behoeve van:

  • juiste uitvoering van de toebedeelde opdrachten;
  • adequate informatievoorziening naar opdrachtgevers, onderaannemers en particulieren;
  • analyses en advies ten behoeve van onze opdrachtgevers;
  • fraudevoorkoming en -bestrijding.

Beveiliging van persoonsgegevens

Baas B.V. past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Baas B.V. heeft een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek gezien op basis van dreigingen dan wel wettelijke wijzigingen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Baas B.V. verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze opdrachtgevers of wij hiervoor uw toestemming hebben. De gegevens worden in dat geval alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers, onze medewerkers en bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde hulppersonen.

Bewaren van persoonsgegevens

Baas B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elke geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Website en Cookies

Baas B.V. verzamelt en bewaart bepaalde informatie van bezoekers over het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte computer, het aantal hits, welke pagina's en sub-pagina's eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze informatie wordt verzameld via een cookie. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. In onze cookies wordt geen naar personen te herleiden informatie opgenomen.

De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar doorgaans kunt u de instelling van uw browser wijzigen om dat te verhinderen. Als u geen cookies wilt ontvangen, kijk dan onder de Help-functie van uw Internet-browser om te zien hoe u alle cookies kunt blokkeren. U kunt ook een seintje ontvangen voordat een cookie wordt opgeslagen.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en u heeft het recht om correctie, beperking, verwijdering en overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy-gerelateerde zaken per e-mail sturen aan privacy@baasbv.nl. Ook heeft u op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om wijzingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.

Dit statement is voor het laatst herzien op 24 mei 2018.